ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Saturday, February 15, 2014

[PL/ENG] Ważne i ważniejsze konteksty w tomboy stylu. /// Important and more important contexts in tomboy style.

Jednym z problemów, z którymi ostatnio musiałam zmierzyć (oprócz wszechobecnego braku czasu na cokolwiek) jest bezsenność. Jednak wiążą się z nią nocne przemyślenia, nagłe przypływy weny oraz pomysły. Ostatnio ciągle ktoś atakuje mnie o podanie jakieś ciekawego filmu, utworu. Zapodaję tutaj jedną ciekawą piosenkę, w której się zakochałam przez Tafii i jej bloga.
Dziś podejmę chyba drugi najcięższy temat (wcześniej pojęcia orientacji) spłaszczania piersi. Może wyjaśni się kilka spraw. Może pojawią się nowe pytania. Zobaczymy :D

Troszkę historii.
Nieszczęśliwie muszę sięgnąć jako źródło Wikipedię, ale mam nadzieję że w przyszłości uda mi się zniknąć na kilka dni w naszej cudownej uniwersyteckiej bibliotece, która skrywa wielkie książek na temat 'tomboy'.

„Kontrkultura "chłopczyc" powstała w okresie liberalizmu, społecznych i politycznych zawirowań, i zwiększonej transatlantyckiej wymiany kulturalnej, które nastąpiły po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w tym również eksportu amerykańskiej kultury jazzu do Europy. Była oderwaniem się od moralności i konwencji epoki wiktoriańskiej (… kobieta zarówno piękna, jak i zaradna, pracowita, odpowiedzialna, będąca strażniczką domowego ciepła i moralności. )"


Tomboy, czyli chłopczyca na początku XX w. miała być symbol niezależności, buntu przeciwko nierówności płci, żyjąca, jak na tamte czasy, w prowokujący, „niemoralny” sposób. Chłopczyca to kobieta walcząca o swoje ideały, o swoje prawa, równość i tolerancję. Ten „styl bycia” wiązał się nie tylko z dość wulgarnym zachowaniem, ale również wyróżniającym wyglądem w porównaniu do innych kobiet. Na przełomie lat sama styl tomboy zmieniał się, jak w modzie bywa. Pozostało jednak wiele charakterystycznych (ale niekoniecznych!) cech w wyglądzie, które pozwalają rozpoznać chłopczycę: krótkie włosy, zamaskowane kobiece cechy fizyczne, brak makijażu oraz uniseks lub męskie ubrania.

Dlaczego to jest normalne.
„W świecie zachodnim spada jednak stopień powszechności noszenia tradycyjnie kobiecej odzieży,
takiej jak sukienki, bluzki i spódnice. Na ogół noszenie przez dziewczęta i kobiety typowo męskiej odzieży nie jest już uznawane za ich maskulinizację.

W ostatnich czasach wzrost popularności kobiecych imprez sportowych i innych aktywności, które były tradycyjnie zdominowane przez mężczyzn poszerzył więc zakres tolerancji społecznej i zmniejszył pejoratywny odbiór wyrażenia tomboy”.
Nigdy nikomu nie powiem, że spłaszczanie piersi bandażem, materiałami i innymi pomysłami jest normalnie, bo nie jest. Rozumiem że można nie lubić swojego ciała, ale to powoduje jeszcze bardziej oszpecanie go. Owszem, są specjalnie staniki dla tomboy'i, ale da się bez nich żyć. Dlaczego zakrywasz piersi? Każdy ma własne, indywidualne powody. Niektóre uważają, że to obnażanie się, prowokowanie płci przeciwnej. Jedne traktują to jako lekko feministyczne niedopuszczenie do siebie płci przeciwnej „tak łatwo”. Inne po prostu nie lubią pokazywać. Owszem dla niektórych rozpatrywanie tej sprawy może wydać się dziwne, jednak możemy rozpatrzeć to w drugą skrajność – dziewczyny, które nie kryją się ze swoją kobiecością, prezentują całemu światu swój biust (często niepotrzebnie również pół stanika). Czują się przez to seksowne, atrakcyjne, adorowane przez płeć przeciwną. Według mnie wpada to trochę na kierowanie się czyimś wyglądem, gdzie ja uważam, że inteligencja jest najseksowniejsza u drugiej połówki. W sumie można to balansować, wyrównać. Ale czy wtedy świat nie byłby nudny, gdyby wszyscy wyglądali tak samo? Unikalność przede wszystkim.
Podsumowując.
Spłaszczanie piersi to niekonieczność w byciu tomboy'em. Oczywiście, jeśli ktoś ma taką potrzebę, może je zakryć, jednakże niech zrobi to rozważnie, bo czasem stanik sportowy i luźniejsza koszula czy T-shirt wystarczy. :D
Do tematu na pewno jeszcze wrócę, bo to bardzo ważny i bieżący temat.


One of problems I recently have to confront (besides ubiquitous lack of time for anything) is insomnia. However, associated with night thoughts, sudden surges of creativity and ideas. Recently still someone attacks me to give some interesting a movie or a song. I added here one interesting song, I found this song in Tafii's blog and I really like it. Visit her blog, because you can find there very interesting posts.
Today I make probably the second hardest topic (previously the concept of orientation) to flatten the breast. This may explain a few things. Maybe there will be new questions. We'll see. :
Unfortunately I have to use as a source a polish Wikipedia, but I hope in future I will be able to lost for some days in our amazing University Library, where are a lot of books about tomboy history.


"Counterculture" tomboy "was established in the period of liberalism, social and political turmoil and increasing transatlantic cultural exchange that followed the end of the First World War, including the export of American jazz culture to Europe. It was detachment from morality and conventions of the Victorian era (... woman both beautiful and resourceful, hardworking, responsible, being the guardian of home heat and morality.) "


Tomboy in the early 20th century was to be a symbol of independence, rebellion against gender inequality. The tomboy was living, at that time, in the provocative, "immoral" way. Tomboy is a woman fighting for her ideals, her rights, equality and tolerance. This "lifestyle" was associated not only with quite vulgar behavior, but also a distinctive appearance compared to other women. At the end of many years of tomboy style changed. Remained in the style characteristic of many (but not necessary!) traits in appearance, which allow you to recognize tomboy: short hair, masked female physical characteristics, no makeup and unisex or men's clothing.

Why is it normal.
"In the Western world, however, decreases the degree of universality wearing traditionally female clothing such as dresses, blouses and skirts. In general, wearing by girls and women typically men's clothing is no longer considered as their masculinization.
In recent years, the growing popularity of women's sports and other activities that were traditionally dominated by men widened tolerance range of social and decreased expression of pejorative reception tomboy "
I will never say that flatten a breast is normal, because it isn't. I understand that you can don't like your body, but you shouldn't do things which make it worse. Right, you can buy binder for tomboys, but you can live without it. „Why do you hide your breast?” Everyone has own, individual reason. Some of us say that is provocative. Another treat it as little feminist things to men (they don't want be easy for men). Some just don't like to show it. It can be little hard to understand for some people, but we can explain that in second side. Girls who don't hide their femininity, presenting to the world their breasts (often unnecessarily also half a bra). They feel by this sexy, attractive, adored by the opposite sex. To me it gets a little on the management of someone's appearance, where I believe that intelligence is the sexiest in the partner. All in all it can be to balance, align. But if not then the world would be boring and everyone will look the same? The uniqueness of the first.

To sum up.
Flattening the breast is not mandatory in being a tomboy. Of course, if someone has the need, she can do it, but let her do it carefully, because sometimes sports bra and looser shirt or T-shirt is enough. :D
To the topic definitely I will come back, because it's very important and current topic.
Kolejna sprawa, którą masowo atakujecie mnie na ask'u (powinnam na niego założyć osobnego ask'a XD), dotyczy wyglądu i bycia tomboy'em. Dla mnie bycie tomboy'em, a reprezentowanie stylu to dwie różne sprawy. Chłopczycą można ma być z charakteru, niekoniecznie ukazywać go stereotypowo wyglądem. Wiadomo jednak że moda znika i wraca, a styl tomboy jest teraz jak najbardziej na topie. Dlatego proszę Was, nie piszcie mi czy możecie być tomboy'em, bo macie taki i taki wygląd, albo jaka fryzura pasuje do Waszego kształtu uszu czy nosa, bo ja kompletnie się na tym nie znam. Jeśli chcecie wiedzieć jaka fryzura najbardziej pasuje do Waszego kształtu głowy, zapiszcie na telefonie kilka pomysłów fryzur i idźcie do fryzjerki, która będzie znała się o wiele lepiej na tym ode mnie :D. Każdy ma inny rodzaj włosa, inaczej się układa, więc ustalenie na odległość, która fryzura pasuje do Was najlepiej bez żadnego doświadczenia fryzjerskiego jest prawie niemożliwe.^^
Na fanpage'u obiecałam poruszyć temat ścinania włosów przez chłopczyce. Jak już wcześniej wspomniałam, ma to historyczne podłoże. Ścięcie włosów zawsze było uważane za krok w celu czegoś nowego, zmiany. Myślę, że zmiana fryzury u chłopczycy miało i nadal ma oznaczać bunt, niezależność oraz odpowiedzialność za swoje życie oraz czyny. Mimo wszystko to tylko moje podejście do sprawy, każda z nas może to interpretować według siebie i swojego doświadczenia.
Jednakże postanowiłam co miesiąc dodać na blogu różne inspiracje fryzur, czerpiąc z bieżących fryzur modelek z smz, tomactz oraz innych źródeł takich jak gazety fryzjerskie i o modzie. Mam nadzieję że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Nie zapominajcie o najważniejszym: w danej fryzurze macie się czuć dobrze, a nie na siłę jakąś mieć „bo jest modna”. :D

Another thing that you attack massively on ask me (I should set up a separate on it ask XD), refers to the look and feel of being a Tomboy. For me, being a Tomboy, and the representation of the style are two different things. Tomboy can be of character, it does not necessarily show stereotyped appearance. It is known that fashion disappears and comes back, and tomboy style is now the most on top.
So don't write to me if you can be a Tomboy, because you have such and such look, or what hairstyle fits the shape of your ears or nose, because I'm completely I don't know on this. If you want to know what hairstyle best suits to your head shape, save on your phone a few ideas on your hair and go to the hairdresser, who will know a lot better at this than me :D. Everyone has a different kind of hair, so to determine in the distance which hairstyle suits you best without any experience hairstylist is almost impossible. ^ ^
On fanpage Ipromised to raise the subject of cutting hair by a tomboy. As previously I mentioned, it has a historical background. Haircut has always been considered as a step to something new, a change. I think the change haircut by tomboy was and still is meant rebellion, independence and responsibility for their lives and actions. After all, it's just my approach to the case, each of us can be interpreted by yourself and your experience.
However, every month I decided to add to this blog different hairstyles inspiration, drawing on current hairstyles models from smz, tomactz and other sources such as newspapers, hairdressers and fashion. I hope that each of you will find something for themselves. Don't forget the most important: you must feel good in the hairstyle, and don't choose it "because it is fashionable." : D


Inspiration: tomboy models from smz rbshop from Singapore
Miso

Bunny

Jen and JC

Jo

Tea
Teraz ostatnia kwestia, która zostanie poruszona w dzisiejszej notce: dlaczego chłopczyce przyjmują chłopięce imiona? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Więc to co teraz napiszę będzie jedną wielką spekulacją oraz lekkim krytycyzmem w stronę dziewczyn, które to robią. W różnych kręgach (najczęściej wśród fanów Azji) istnieje 'moda', w której każdy wybiera sobie pseudonim, często nick nawiązujący do jakieś azjatyckiej postaci z mang, albo jakieś realnej osoby. Wiadomo, że łatwiej zapamiętać kogoś pseudonim niż próbować dogadać się o której „Ani” ktoś teraz mówi :D Na PT zauważyłam, że coraz więcej dziewczyn wysyła zdjęcia wraz z chłopięcymi imionami. Część pewnie została błędnie poinformowana o sensie stylu i że naprawdę nie trzeba mieć męskiego imienia żeby reprezentować ten styl. Dodatkowo każda z dziewczyn, która to robi jest sama sobie winna że jest mylona z facetem. Oczywiście wygląd ma tutaj pewny wkład, jednak wymyślanie sobie chłopięcego imienia jest według mnie przesadą. Rozumiem, że można czuć się źle ze swoim imieniem i mieć pseudonim, bo sama tak mam ( przed kolejnym ask'owym atakiem, Alex to moje trzecie imię, które lubię najbardziej ^^), ale dobranie sobie takiego męskiego imienia sprawia, że możecie być mylone z pojęciem transseksualizmu bądź transwestytyzmu. A wątpię, że któraś z Was chce zmienić płeć, albo jest to dla Was chwilowa satysfakcja. Dlatego nie dziwcie się i nie denerwujcie się jak ktoś pisze Wam na ask'u czy jesteście chłopakiem czy dziewczyną wybierając sobie za pseudonim imię Piotrek czy Kamil, bo to jest śmiesznie i dziecinne. Bądźcie dumne z tego że jesteście dziewczynami.


Now the last issue that will be addressed in today's post: why Tomboy take boys names? Honestly, I don't know. So what now I will write it will be a personal speculation and slight criticism towards girls who are doing it. In various circles (mostly among fans of Asia) there is 'fashion', in which each chooses a nickname, often nickname referring to some Asian characters from manga, or some real person. It is known that the name is easier to remember someone than to try to get along with the "Anna" somebody now says :D
At Polish Tomboys I noticed that more and more girls send pictures with boyish names. Some probably been wrongly informed in sense of style. You don't really need to have a male name to represent this style. In addition, each of the girls, which makes guilty itself that it is confused with the guy. Of course, the appearance of has certain contribution here, but coming up with a boy's name to me is overkill.
I understand that you feel bad with your name and have a nickname, because I just got (before the next ask attack, Alex is my third name that I like the most ^ ^), but choosing a male name makes you be confused with the concept of transsexualism or transvestism. And I doubt that any of you wants to change sex, or is it for you momentary satisfaction. So don't be surprised and upset when someone writes to you somewhere whether you are a guy or girl/ Choosing for the name of Tom and John is ridiculous and childish. Be proud of the fact that you are girls.
To wszystko na dziś, mam nadzieję, że spodobała Wam się notka, jeśli macie jakieś pytania to zapraszam na mojego ask'a C:

Ask: http://ask.fm/alexorish
Facebook: https://www.facebook.com/LifestyleTomboy


Photo from last photoshoot session in shirt from Androgynous Fashion

No comments:

Post a Comment