ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Monday, May 26, 2014

[PL/ENG] jak wybrać dobrą fryzurę dla siebie? // how to choose a good hairstyle for yourself?

Mimo planowania notki o Nocy Muzeów, którą wkrótce wstawię, wpadłam na ciekawy pomysł napisania na temat wybierania fryzury dla siebie. Niby prosta sprawa, a jednak dostaję wiele pytań jak to robię że za każdym razem mam inną fryzurę i nie boję się próbować nowych rzeczy.
Osobiście pójście do fryzjera planuję dzień lub dwa przed jakimś wyjściem lub sesją zdjęciową. Nie przypadam za zmianami w życiu, jednakże włosy nie zęby, zawsze odrosną, dlatego nie żałuję sobie próbować na nich różnych ciekawych rzeczy.
Chodziłam do gimnazjum i liceum gdzie niechętnie patrzyło się na jakiekolwiek eksperymentowanie z włosami, mimo to postanowiłam robić to co mi się podobało, nie łamiąc tym żadnych reguł obowiązujących w szkole. Dopiero po liceum zaczęłam robić to co tak naprawdę zawsze pragnęłam z włosami. Ta faza trwa do dziś i chyba się szybko nie skończy. :D
Although I was planning the post about the Night of Museums, I hit upon an interesting idea to write about choosing hairstyles for yourself. Maybe it is a simple thing, but I get a lot of questions how I do that every time I have a different hairstyle and I'm not afraid to try new things on my head. 
Personally, I always plan to go to the barber a day or two before some meeting or photo shoot. I don't like the changes in my life, but hair are not teeth- they always grow back, so I don't regret to try variety of interesting hairstyles. 
I went to junior high and high school where I couldn't have hairstyles which I wanted, even though I decided to do what I liked, without breaking any rules governing the school. After high school I started to do what really always wanted with my hair. This phase continues to this day and probably won't end quickly. :D
models from smz rbshop: Jo and TeaPostanowiłam napisać w kilku punktach, jak ja widzę przygotowanie się do ścięcia i zmiany fryzury i koloru.
1. Oceń swoje bieżące włosy.
Sprawdź czy masz zdrowe końcówki. Czy warto wyrównać/odświeżyć ich kolor. Wiele dziewczyn podcina włosy bo są takie zniszczone od farbowania lub słońca, a warto najpierw zmienić szampon i odżywkę. Mnóstwo razy dostawałam pytanie na ten temat na ask'u. Używam szamponu firmy shake_milk na zmianę z syoss. Efekt jest świetny, gdyż shake zmiękcza mi włosy a syoss wzmacnia i pozwala im się regenerować szybciej. (nie jestem fryzjerką, nie znam się, po prostu mówię jak moje włosy reagują).

I decided to write a few points how I see preparation for changing my hairstyle and color hair. 
1 Assess your current hair. 
Make sure you have a healthy tip. Is it worth align / refresh their color. Many girls cut hair, because they are so damaged from coloring or the sun, and should first change the shampoo and conditioner. A lot of times I received questions about this on ask. I use the shampoo shake_milk a change of Syoss. The effect is great, because shake softens my hair and syoss strengthens and allows them to regenerate faster. (I'm not a hairdresser, I don't know, just say how my hair react).

2. Co wybrać?
Po ocenieniu stanu włosów, powinnaś zdecydować czy i jak ścinasz. Szalejemy, czy zostajemy przy tradycyjnym prostym ścięciu? Jeśli wybierasz pierwszą opcję, szukaj inspiracji w internecie. Osobiście korzystam z tumblr, który naprawdę potrafi zainspirować. Miło mi również czasem usłyszeć, że ludzie wzorują się na moich fryzurach.
Zmieniasz kolor? Czarny na blond? Nie tak drastycznie, bo Ci odpadną! Powoli, stopniowo, zmierzaj ku jaśniejszym. Kiedyś napiszę jak osobiście przechodzę kolorystycznie, bo w mojej kolekcji brakuje tylko fioletu i różu na głowie :D
2. What should you choose? 
After evaluating condition of the hair, you should decide whether and how to cut. We are going to do something crazy with hair or if we stay with the traditional simple beheading? If you choose the first option, search for inspiration on the web. I personally use tumblr, it can really inspire. I'm pleased when I hear that people are inspired by my hairstyle. 
You change the color? Black on blonde? Not so drastically, because you destroy them! Slowly, gradually, aiming toward brighter. I used to write how I change my color hair, because in my collection lacks only purple and pink on the head :D
my last 'before and after going to hairdresser' hairstyles :D

3. Wybrałam! Co teraz?
Nie bój się eksperymentować, jak wcześniej wspomniałam, włosy odrosną! Pamiętaj jednak wybrać fryzurę "ze smakiem". Chodzisz do szkoły gdzie nie są tolerowane wycięte boki bądź irokezy? Postaraj się ściąć na tyle włosy by móc sobie je zasłonić (tak jak zrobiłam to ja ze względu na pracę). Irokez możesz sobie na czas zajęć odmówić a po szkole dumnie go nosić.Kolory włosy? Tu już może być problem~ Osobiście ominęłam to farbując sobie część włosów, na przykład z tyłu końcówki, bądź bok, który jeśli któremuś nauczycielowi przeszkadzał, zasłaniałam. (Omijałam w ten sposób wpis o farbowaniu CAŁYCH włosów na jakiś niestandardowy kolor. ;p)
Czas wybrać się do fryzjera!  Jeśli chodzicie ciągle do tego samego, zmieńcie, bo wpadniecie w rutynę. Staraj się znaleźć takiego co nie boi się nowych i ciekawych doświadczeń oraz nie robi szablonowych fryzur. Wiadomo że nie każda fryzura pasuje do każdego kształtu głowy, bądź rodzaju włosa. Warto skonsultować się najpierw z fryzjerem.

3. I chose ! What now?
Don't be afraid to experiment, as previously I mentioned , the hair will grow back ! Remember, however, choose a hairstyle "with gusto" . You go to school where original hairstyles or mohawks aren't tolerated? Try to cut enough hair to be able to cover them yourself (as I did because of the work ). You can afford to refuse class time and after school proudly have. Color hair? Here it can be a problem ~
Time to go to the hairdresser ! If you attend constantly to the same, change, because you fall into a routine . Try to find one which isn't afraid of new and interesting experiences. It is known that not every hairstyle suits to every shape of head or the type of hair. It should first consult with the hairdresser.

4. Ścinajmy!
Gdy idziesz do fryzjera, przygotuj sobie dwie-trzy fryzury wydrukowane na kartce, bądź na telefonie, na których chcesz bazować swoją wymarzoną fryzurę, pamiętaj żeby mieć 4-5 cm dłuższe włosy niż planujesz, przy kręconych dłuższe. Fryzjer musi mieć "bazę" na której może wystylizować daną fryzurę, a wiadomo że na każdej głowie włosy układają się inaczej.
4. Shearing!
When you go to the hairdresser, get yourself two or three hairstyles printed on paper, or on the phone, on which you want to build your dream hairstyle, remember to have 4-5 cm longer hair than you plan, longer with curly long. Hairdresser must have a "base" on which can given to style hair, and it is known that for every hair arranged differently.


part of my collection of colored hair :D

5. Kontroluj!
Dopilnuj aby fryzjer zrozumiał Twój zamysł co do fryzury. Pamiętaj że fryzjer nie siedzi w Twojej głowie i nie będzie wiedział czego chcesz póki mu dokładnie nie wytłumaczysz. Gdy zacznie Cię ścinać kontroluj, czy nie robi Ci za krótko boków, nie bój się odezwać. Często fryzjerzy w czasie ścinania pytają czy tak czy inaczej, jeśli nie, masz prawo zwrócić uwagę, w końcu to Ty płacisz za usługę, a lepiej być z niej zadowolonym. :)
5. Control! 
Make sure that your hairdresser understands the idea of ​​what do you want on your head. Remember that the barber isn't sitting in your head and he won't know what you want as long as you exactly explain. When you start to cut down inspect or not doing you too short sides, don't be afraid to speak. Often hairdressers during utting ask if you like or not, you have the right to pay attention, in the end because you are paying for the service, and you must be satisfied. :)

6. Wow! Gotowe!
Fryzjerzy często proponują układanie włosów. Rezygnuję z tego, bo zmycie gumy oraz lakieru jaką próbuje mi nałożyć na moje włosy, wymaga w domu ode mnie mycia dwa razy pod rząd włosów. Uwierzcie, że jak się uprzecie to będziecie potrafiły same je ułożyć w domu. Pamiętajcie aby po powrocie z domu porządnie umyć twarz a najlepiej włosy również, gdyż ilość resztek włosów na Was szkodzi Waszej cerze, jak i wyglądowi zewnętrznemu :D
6 Wow! Ready!
Hairdressers often offer hair styling. I don't use of this offer, because styling with the gum and varnish requires me to wash my hair two times in a row. Believe that if you are attentive you will be able to arrange it themselves at home. Remember that when you return home properly wash your face and the best hair also, as the number of remaining hair on you harm your skin and the look :D

7. Co myślisz?
Lubimy się dzielić radością z innymi, ale może się zdarzyć że komuś nie spodoba się nasz nowy fryz. Wysłuchajmy opinii, podziękujmy i cieszmy się włosami dalej. Nie rób stylizacji dla kogoś, tylko dla siebie. Bo to TY masz się dobrze w niej czuć a nie ktoś inny. Jeśli rodzicom nie podoba się Twoja fryzura, przypomnij im że to tylko włosy, że nie przestajesz być tym samym człowiekiem jakim byłaś przed ścięciem, a jak już to będziesz tylko lepszym, bo z lepszym samopoczuciem !~
7. What do you think? 
We like to share the joy with others, but it can happen that someone doesn't like our new hairstyle. Let's hear opinion, give thanks, and let's enjoy the hair on. Don't styling for someone just for yourself. Because YOU have to feel good in it and not someone else. If parents don't like your haircut, remind them that it's just hair, it doesn't cease to be the same person you were before harvest so far, and once it will only better, because of better wellbeing! ~

Mam nadzieję, że dzięki temu wyrywam się z natłoku pytań na temat co i jak z włosami, jeśli spodobało się Wam, mogę również napisać o farbowaniu i kolorach jakie miałam i jak do nich doszłam.
I hope that this will tear out of a multitude of questions about what and how of hair, if you liked, I can also write about dyeing and colors that I had and how I came to them.


No comments:

Post a Comment