ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Saturday, January 24, 2015

[PL/ENG] #TOMBOYHAIR ep. 1 My Hair Routine + EVENTS

Witajcie ponownie! :D
Cieszę się, że w końcu wracam do Was z pewnym planem i mam nadzieję, że uda mi się realizować sumiennie i na bieżąco! Edit: Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę
Najpierw chciałam nawiązać do filmiku, który wstawiłam kilka dni temu. Jak wiecie od dawna planowałam rozpoczęcie vblogów, z powodu braku sprzętu bardzo to odwlekałam jednakże teraz udało mi się zmobilizować, mam sprzęt, warunki, kilka pomysłów (lepszych i gorszych), wsparcie przyjaciół. Nic tylko działać!
Ten filmik nie jest super ambitny, ale nawiązuje do wielu pytań, które były mi zadawane na asku, a nie potrafiłam odpowiedzieć. Jednak muszę kilka słów jeszcze dodać do tego tutaj!
Kto jeszcze nie widział zapraszam tu:
Welcome back! : D
I'm glad that finally I came back to you with a plan, and I hope that I can fulfill conscientiously and to date! Edit: Of course, everything at the last minute..
First I want to write about video, which I added some of days ago. As you know,  for a long time I planned to start to record vblogs, due to lack of equipment I had to do it later, but now I was able to mobilize, I have the equipment, conditions, some ideas (better and worse), the support of friends. Nothing but go to work!
This video isn't super ambitious, but refers to the many questions that were asked in the ask.me, and I couldn't answer. However, I have a few words to add to it here!
Who has not seen, watch out:


Jak widzicie nie używam żadnego żelu ani lakieru do układania i utrwalania włosów, to bardzo niszczy włosy, samo używanie suszarki i prostownicy to niezłe combo dla biednych włosów.
→ Podane produkty przeze mnie bardzo sprawdziły się przy moim rodzaju włosów: gęste, grube, zniszczone po rozjaśnianiu i licznych farbowaniach, lekko przesuszone końcówki po prostowaniu.
→ Nie używam żadnych masek do włosów, odżywek, które trzeba dłużej trzymać, jednak uważam że ważne jest podcinanie włosów, żeby włos miał warunki, aby rosnąć zdrowo (i wesoło <3).
→ Tak, mam specjalny system suszenia włosów, ale mam wrażenie że każdy taki ma... i nie jestem dziwna. Ale za każdym razem gdy tak układam włosy suszarką wyglądają dobrze więc warto wypracować własny system suszenia włosów!
→ Jako tomboy możesz mieć proste i kręcone włosy, postaram się zrobić wkrótce wersję na kręcone włosy, mam nadzieję że mi się uda!
→ Jeśli chcecie żebym zrobiła jeszcze jakieś konkretne fryzury wysyłajcie mi linki w postach albo na e-maila: alexorish@gmail.com, jakiekolwiek pytania również kierujcie pod postem, postaram się wkrótce nagrać Q&A dla Was, jeśli będzie dużo pytań! :D

As you can see I don't use any gel or spray to styling and fixing hair, it's very destroys for hair, using of the dryer and straightener is a hard combo for poor hair.
→ These products really worked through me by my hair type: dense, thick, destroyed after bleaching and many hair coloring, slightly desiccated ends after straightening.
→ I don't use any hair masks, nutrients that you need to keep longer, but I think that it is important to undercut hair, because the condition of hair will be better and they will grow healthy (and happy <3).
→ Yes, I have a special system of drying hair, but I have a feeling that everyone has ... and I'm not weird. But every time I make my hairstyle like in this video my my hair look good, so you should want to develop your own system of drying hair!
→ As a tomboy you can have straight and curly hair, I will try to do a version for curly hair soon, I hope I can do it!
→ If you want me to do any more specific hairstyles send the links in posts  to me or by e-mail: alexorish@gmail.com, any questions also head towards the post, I will try to soon record a Q&A for you, if you will be a lot of questions! : D


Drugi temat, który chciałam dziś poruszyć to mój udział w dwóch wydarzeniach: K-pop Party oraz V Karnawałowa Zimowa Wystawa Psów Rasowych. Na pierwszym wydarzeniu miałam okazję spotkać moich znajomych, z którymi od dłuższego czasu nie miałam możliwości się spotkać, a przy okazji namówić ich do zrobienia im zdjęć i testowanie mojego sprzętu! Samych zdjęć osób nie mogę Wam udostępnić, ja na żadnym nie wyszłam wybitnie dobrze, jednakże podzielę się z Wami kilkoma zdjęciami zwierząt, które udało mi się uwiecznić podczas pokazu psów, który był dla mnie czymś całkiem nowym, a jest wielkim zainteresowaniem jednej z moich przyjaciółek. Cieszę się, że mogłam jej pomóc, poznać trochę świat hodowli psów, pokazów i innych ciekawych spraw. Polecam każdemu wziąć udział w tym wydarzeniu, bo to pokazuje jak mocna potrafi być więź między zwierzątkami a ludźmi! Dziękuję za tą możliwość i postaram się 21 czerwca ponownie uczestniczyć w tym wydarzeniu!
Nice and good working organisation which made a Kpop Party. Like their fanpage! 
The second topic that I wanted to write today is about my part in two events: the K-pop Party and National Dogs Show. The first event I had the opportunity to meet my friends, with whom I didn't have the possibility to meet for a long time, and by the way to persuade them to do photos them and test my camera!  I can't share photos of them, but I will share with you a few pictures of animals that I was able to capture in The Dog Show, which was for me something completely new, and it is a interest of one of my best friends. I'm glad that I could help her and get to know a little world of dog breeding, shows and other interesting things. I would recommend anyone to take part in this event, because it shows how strong can be a relationship between pets and people! Thanks for this opportunity and I will try again on 21th June to participate in this event!


To wszystko na dziś, dziękuję za wiele ciepłych słów związanych z vblogiem i moim powrotem. Cieszę się że mogę się dzielić z Wami moim życiem. To wiele dla mnie znaczy. Do zobaczenia w poniedziałek na YT!
That's all for today, thank you for your many kind words related to vblog and my comeback. I'm glad that I can share my life with you. It means a lot to me. See you on Monday on YT!


4 comments: