ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Tuesday, September 22, 2015

[PL/ENG] Jak radzę sobie ze stresem? / How do I deal with stress?Cześć wszystkim~!
Mam nadzieję, że nie przerazi moja wszechobecność, ale bardzo chcę nadrobić stracony czas z Wami.
Stres dotyka każdego z nas. Dla mnie był to powód dla którego przestałam robić to co kocham – pisać bloga, kręcić vblogi, chodzić na sesje zdjęciowe czy odpowiadać na Wasze pytania. Nikt nigdy nie uczył mnie jak radzić sobie ze stresem, z nerwami... Było to tak przytłaczające, że czasami zastanawiałam się po co ja to wszystko robię?

Hello everyone ~!
I hope I don't scare you by my omnipresence, but I really want to make up for lost time with you.
Stress affects all of us. For me it was the reason why I stopped doing what I love - write a blog, shoot vblogs, go on photo shoots or answer your questions. Nobody ever taught me how to deal with stress, nerves ... It was so overwhelming that day by day I wondered why I do it all?
 
Po co się udzielam wszędzie, po co pomagam innym, bo jedyne co z tego mam to nerwy i stracony czas. Bardzo długo nie mogłam sobie z tym poradzić, co doprowadziło do wielu porażek i zniknięcia mojej działalności w social mediach na spory czas. Nawet nie potraficie sobie wyobrazić moją frustrację, gdy bardzo chciałam tu wrócić, ale nie dawałam rady, gdyż wszystko mnie przytłaczało. Ciągle spadały na mnie niepowodzenia, bardziej przejmowałam się innymi niż sobą i zostałam wystawiona przez ważną dla mnie osobę, poniekąd mój autorytet.
Why I help others, only what I have after that it was nerves and lost time. For a long time I could not deal with it, which led to many failures and the disappearance of my activities in social media disputes of time. You can not even imagine my frustration when I wanted to come back, but not coping with that, because everything overwhelmed me. I keep falling on my failures, more worried about others than myself and I was cheated by an important person for me, in a sense my authority.


To wszystko przełożyło się na brak apetytu, ciągłe problemy ze snem, humory i wiele, wiele innych przykrych objawów.  Przez dłuższy czas szukałam rozwiązań dla moich problemów. Nie chciałam zmarnować życia na takie bolesne odczucia. Pragnęłam przygód, niesamowitych wspomnień i kontaktu z ludźmi, którzy są wartościowi i nie skrzywdzą mnie.
It all resulted in a lack of appetite, chronic problems with sleep, bad mood and many other unpleasant symptoms. For a long time I was looking for solutions to my problems. I did not want to waste life in such painful feelings. I wanted adventure, amazing memories and contact with people who are valuable and do not hurt me.


1. Separacja.

Pierwszą rzeczą, którą spróbowałam było odcięcie się od wszystkiego. Przestałam bywać w miejscach, które mnie denerwują lub ograniczyłam do minimum obecność tam. Niestety szkoły z dnia na dzień rzucić nie można, więc czas w takim miejscu zajmowałam sobie magazynami psychologicznymi oraz książkami. Chwile mijały coraz szybciej, mogłam wrócić do miejsc, w których czułam się komfortowo.

Szukałam też nowych miejsc, w którym znajdę to co kocham, rozwinę pasje, nauczę się czegoś nowego. W związku z tym zaczęłam pracować, a pieniądze powoli pomagają mi się stabilizować finansowo.

1. Isolation
The first thing I tried was cut off from everything. I stopped to visit the places that make me upset or minimizing the presence there. Unfortunately, the school you can not quit from day to day, so the time in that place I've been spending reading psychological magazines and books. Moments passed faster and faster, I could go back to places where I felt comfortable.

I was looking for a new, where I can find what I love, develop passions, learn something new. Therefore, I started working and the money slowly helped me to stabilize financially.2. Znaleźć spokój i sen.

Problem, z którym walczę do teraz to bezsenność. Gdy tylko położę się do łóżka, zgaszę światło, zamiast powolnego znużenia i odpływania do krainy snu zostaję zaatakowana przez natłok myśli, przez co serce bije mi mocniej i czuję się z chwili na chwilę coraz gorzej. Ten narastający strach i niepewność przytłaczająca mnie w nocy jest najokropniejszą rzeczą na świecie. Jednak postanowiłam się nie poddawać i jednym ze sposobów, które przynoszą sukces jest ASMR.

ASMR to zjawisko percepcyjne charakteryzujące się przyjemnym uczuciem mrowienia w głowie, okolicach głowy, pleców w odpowiedzi na wizualne, słuchowe, dotykowe, węchowe bodźce - mające wprowadzić w głęboki stan relaksacji (podobny przy medytacji). [Źródło]

Bodziec słuchu to jeden z najwrażliwszych bodźców, które mamy. Dlatego możecie znaleźć na YouTube wiele filmików, gdzie za pomocą różnych dźwięków, role-playing'ów czy po prostu szeptu jest stymulowane ASMR.

Jak na początku to odkryłam, stwierdziłam, że to szaleństwo. Mam oglądać jak ktoś szepcze i mówi do mnie na Youtube? Przecież znajomi pomyślą że zwariowałam! Jednej bezsennej nocy zaryzykowałam i włączyłam jeden z filmików JellyBeanASMR. W trakcie oglądania drugiego filmiku zasnęłam, budząc się z jeszcze włączonym laptopem, słuchawkach na uszach i zdziwionym królikiem na mojej głowie. O dziwo, mimo tej niewygodnej pozycji sny, czułam się spokojna i wyspana. To było naprawdę dziwne, ale czułam się naprawdę szczęśliwa. Potem zaczęłam korzystać z rad Heather (autorki JellyBeanASMR) co do technik uspokajania się i poprawnego oddechu.

Nie mówię, że zawsze to pomaga, ale czuję się naprawdę lepiej i mniej się denerwuję. Polecam każdemu spróbować takiego filmiku (wystarczy tylko spokój w pokoju, ciemność i słuchawki).

2. Find peace and sleep.
The problem which I am fighting for now is insomnia. As soon as I put to bed, switching off the light, instead of the slow fatigue and departing to the land of sleep I am attacked by racing thoughts, by which the heart beats me harder and I feel getting worse
from moment to moment. The growing fear and insecurity overwhelming me up at night is the most horrible thing in the world. But I decided not to give and one of the ways that bring success is ASMR.


Autonomous sensory meridian response (ASMR) is a neologism for a perceptual phenomenon characterized as a distinct, pleasurable tingling sensation in the head, scalp, back, or peripheral regions of the body in response to visual, auditory, tactile, olfactory, or cognitive stimuli.

Stimulus hearing is one of the most sensitive stimulus that we have. That's why you can find many videos on YouTube, where using different sounds, role-playings or just a whisper what stimulated ASMR.

As in the beginning I discovered this, I realized that it was madness. Watching when someone whispering and talking to me on YouTube? Friends will think that I'm crazy! One sleepless night took a chance and I turned on one of the videos JellyBeanASMR. While watching the second video I fell asleep, waking up with yet enabled laptop, headphones and curious rabbit on my head. Amazingly, despite the uncomfortable position of dreams, I felt calm and islands. It was really strange, but I felt really happy. Then I started to use the advice of Heather (author JellyBeanASMR) for calming techniques and proper breathing.

I'm not saying that always helps, but I feel really better and less nervous. I would recommend anyone to try this (you only need peace in the room, darkness and headphones).3. Zacznij w siebie wierzyć!

Dlaczego się stresujesz? Znowu coś Ci nie wyszło? Znowu mnóstwo na głowie? Znowu sama musisz wszystko robić? I dobrze! Bądź dumna z tego co zrobiłaś. Nie czekaj aż ktoś Cię pochwali – sama to zrób! To naprawdę dużo daje! Nie wstydź się kupić sobie coś ładnego w zamian, że udało Ci się zaliczyć trudny sprawdzian z historii. Wytrzymałaś miesiąc ćwiczeń i dbania o siebie? Idź na lody, dobre ciastko czy gorąca czekoladę! Nie żałuj sobie dobra, które lubisz. Więcej czasu spędzisz na czekaniu, żeby ktoś zauważył to co zrobiłaś niż na tym, aby osiągać dalsze cele.
Pamiętaj, że jeśli docenisz to co robisz, inni tez to dostrzegą, bo zauważą, że nie spoczęłaś na laurach. Stres powoduje, że stajemy się mniej odporni na złe sytuacje, porażki czy ważne dla nas wydarzenia. Nie skreślaj niczego zanim nie spróbujesz. A jeśli nie uda Ci się osiągnąć zadowalającego wyniku – staraj się do skutku. Wtedy będzie podwójnie zadowolona – że udało Ci się osiągnąć cel i fakt, że się nie poddałaś. Gdy tylko poczujesz stres lub chwilę zawahania powiedz sobie: „Dasz radę stara. Już nie takie rzeczy w życiu zrobiłaś. To tylko kolejny krok w osiągnięciu sukcesu”.

3. Start to believe in yourself!

Why you get stressed? Again, something not work out? Again a lot on your mind? Again, you have to do everything alone? And good! Be proud of what you did. Do not wait until someone you approve of - you must do it! It really gives you a lot! Do not be shy to buy yourself something nice in return that you were able to pass a difficult test of history. 
Withstand a month of exercises and taking care of yourself? Go for ice cream, a good cake or hot chocolate! Do not skimp good that you like.
Remember that if you enjoy what you do, others will see it too. Stress causes that we become less resistant to bad situations, failures or events important for us. Do not give anything until you try. And if you fail to achieve a satisfactory result - try to fruition. Then it will be doubly happy - you were able to reach the target and the fact that they do not compel. As soon as you feel stress or a moment of hesitation say to yourself: "You can do it! It is no longer such a thing in my life which I did. It's just another step in achieving success."


Nie pozwól żeby stres Cię ograniczał.

To tylko chwila słabości, którą dasz radę zwalczyć.

Bo jak nie Ty – to kto? :DDo not let the stress makes you feel limited.

It's just a moment of weakness, which you can copy with that.

Because if not you - who? :D
 

Na koniec jeszcze trochę moich żali.

Uczą nas w szkole jak radzić sobie podczas pożaru, jak obliczyć niestworzone liczby, jak zinterpretować smutek osoby, która kogoś straciła w literaturze. Uczą nas historii innych krajów, chemicznych cudów i fizycznie niemożliwych sytuacji. Po co to wszystko, gdy w momencie stresu, chwili słabości nie umiemy wykorzystać tej wiedzy. Dlaczego nie uczą radzić sobie z tak podstawową rzeczą jak stres, która dotyka każdego z nas? Jak wykorzystać pozytywne myślenie i unikać negatywnych emocji? Nasza edukacja posiada ogromne dziury, które mam nadzieję, chociaż w malutkich stopniu, troszkę zalepiłam, bądź zachęciłam Was do szukania własnych sposobów do radzenia sobie z tym.

Spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro! :D
Wasza Alex

Finally, a little bit of my laments.

We are taught in school how to handle a fire, how to calculate incredible numbers, how to interpret the sadness of a person who lost someone in the literature. They teach us the history of other countries, chemical wonders and physically impossible situation. For what is that everything when under times of stress, a moment of weakness, we can not take advantage of this knowledge. Why not learn to cope with such a basic thing as stress, which affects each of us? How to use positive thinking and avoid negative emotions? Our education has huge holes, which I hope, albeit in tiny degree, a little I plastered it, or I invited you to find their own ways to cope with it.

Peaceful evening and see you tomorrow! :D

Yours Alex


6 comments:

 1. Alex daje Ci szlaban na nie radzenie sobie ze stresem.
  A co do twoich sposobów, to najbardziej ciekawią mnie te filmiki od Headther. Widziałam jej i oglądałam ale nie miałam zielonego pojęcia, że one pomagają w zasypianiu, bo szczerze powiedziawszy przerażały mnie i wywoływały ciarki na plecach.

  A ja jeszcze bym do sposobów walki ze stresem dorzuciła darcie ryja do piosenek ze znajomymi, tańczenie chociaż ja jestem tłustą kluską oraz wł. trybu "wyjebongo" na prawie każdy aspekt życia

  Buziaczki i pozdrowienie dla króliczka ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nie dawaj szlabanu, muszę radzić sobie i innym ^^

   Też na początku przerażały mnie te filmiki ale z czasem naprawdę się wczułam.

   Twoje rady również będą pomocne i kiedyś je wypróbuję! :D

   Delete
 2. Jakie to cudowne uczucie, po dniu pracy, zasiąść do komputera. Uruchomić internet i miło się zaskoczyć. Z kubkiem kawy zbożowej przebrnęłam przez ten post, bo widać, że w jakimś stopniu był to rozrachunek z sobą samą (co jest najtrudniejsze) i chęć podniesienia nie tylko siebie, ale i innych na duchu. Udało Ci się! Jakoś mi lżej na serduchu i miły to był akcent na wieczór. Dzięki raz jeszcze, że wróciłaś.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo się cieszę, że osiągnęłam taki efekt wobec Ciebie :D
   Dziękuję, że tu zaglądasz i czytasz, po to wróciłam!
   Spokojnej nocy^^

   Delete
 3. Pomimo lekkiej senności przeczytałam post i dał mi nieco do myślenia. Szczególnie cześć o docenianiu siebie. Od zawsze miałam tendencje do niewiadomego oczekiwania ze ludzie będą zauważać, że robię coś dobrze i będą mnie chwalić. Jak wiemy w życiu różnie z tym bywa i często powodowało to tylko frustrację, ale w końcu zaczęłam sama sobie mówi "ej stara, super ci to wyszło" i od razu czuje sama do siebie większy respekt, a i ludzie to zauważają.
  Stres to paskudna sprawa I każdy radzi sobie na różne sposoby, ale dobrze, że jest ktoś taki jak ty i podsuwa innym pomysły.
  I ciesze się, że wróciłaś. Zwykle jestem bardzo anonimowym czytelnikiem i nic nie komentuje, ale jestem i czytam, wiec to miłe, że blog wraca, bo bardzo go lubię.
  Mam nadzieje, ze pozbędziesz się stresu i będzie lepiej, bo zasługujesz na to <3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mam nadzieję, że te pomysły pomogą innym i sprawią że poczują się choć troszkę lepiej i pewniej siebie.
   Bardzo mi miło, że mimo swojej anonimowości skomentowałaś mój post. To znaczy dla mnie naprawdę wiele!
   Mam nadzieję, że skomentujesz jeszcze nie raz!
   Miłego dnia ^^

   Delete