ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Saturday, January 24, 2015

[PL/ENG] #TOMBOYHAIR ep. 1 My Hair Routine + EVENTS

Witajcie ponownie! :D
Cieszę się, że w końcu wracam do Was z pewnym planem i mam nadzieję, że uda mi się realizować sumiennie i na bieżąco! Edit: Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę
Najpierw chciałam nawiązać do filmiku, który wstawiłam kilka dni temu. Jak wiecie od dawna planowałam rozpoczęcie vblogów, z powodu braku sprzętu bardzo to odwlekałam jednakże teraz udało mi się zmobilizować, mam sprzęt, warunki, kilka pomysłów (lepszych i gorszych), wsparcie przyjaciół. Nic tylko działać!
Ten filmik nie jest super ambitny, ale nawiązuje do wielu pytań, które były mi zadawane na asku, a nie potrafiłam odpowiedzieć. Jednak muszę kilka słów jeszcze dodać do tego tutaj!
Kto jeszcze nie widział zapraszam tu:
Welcome back! : D
I'm glad that finally I came back to you with a plan, and I hope that I can fulfill conscientiously and to date! Edit: Of course, everything at the last minute..
First I want to write about video, which I added some of days ago. As you know,  for a long time I planned to start to record vblogs, due to lack of equipment I had to do it later, but now I was able to mobilize, I have the equipment, conditions, some ideas (better and worse), the support of friends. Nothing but go to work!
This video isn't super ambitious, but refers to the many questions that were asked in the ask.me, and I couldn't answer. However, I have a few words to add to it here!
Who has not seen, watch out: